مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تأسیس می‌شود و با ارایه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با همین هدف در سال ۱۳۹۸ در دانشکده داروسازی تاسیس شد.  امروزه بیش از ۳۰۰۰ مرکز رشد در سراسر دنیا وجود دارد.

از آنجاییکه بخش کثیری از دانش آموختگان کار آفرین در استان فارس که توانایی و پتانسیل لازم جهت کار کردن در زمینه های علوم نوین و بیوتکنولوژی را دارند، از امکانات لازم به منظور پیاده سازی ایده ها و ابتکارات جدید خود و در نهایت ایجاد اشتغال و توسعه بهره مند نیستند، کاهش مشکلات اولیه خود اشتغالی در سرفصل برنامه های مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفته است. یکی از اهداف ایجاد این مرکز، تجاری سازی نتایج تحقیقات دانش آموختگان کار آفرین در استان در زمینه بیوتکنولوژی، کمک به توسعه و پرورش شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان و کاهش فاصله کشور از حرکت جهانی در زمینه بیوتکنولوژی است.