آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز یکی از مجهزترین آزمایشگاه ها در سراسر کشور با دستگاه های فوق پیشرفته است که از سال۱۳۹۴شروع به فعالیت کرده است.  این آزمایشگاه همچنین اقدام به برگزاری دوره های تخصصی از جمله کار با دستگاه های کروماتوگرافی(یونی، مایع)، میکروسکوپ الکترونی، دستگاه رامان کانفوکال کرده است که با استقبال ویژه ای از سوی مخاطبان مواجه شده است. بیولوژیسم در کارگاه آموزش کار با دستگاه رامان کانفوکال با آزمایشگاه مرکزی همکاری نموده است. هم اکنون دکتر جواد کریمی ریاست این ازمایشگاه را برعهده دارند. زمینه همکاری با بیولوژیسم:برگزاری کارگاه های عملی کار با دستگاه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز