شرکت هیوا دام فرداد

شرکت هیوا دام فرداد، نماینده انحصاری کمپانیEquiminsانگلستان در ایران است و در زمینه ی واردات و تولید خوراک اسب فعالیت میکند. 

زمینه همکاری با بیولوژیسم: همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مشترک با دامپزشکی