دوره جامع زیست شناسی مولکولی
35%
تخفیف

دوره جامع زیست شناسی مولکولی

سرفصل های دوره : همانندسازی مکانیسم های ترمیم و نوترکیبی DNA ساختار ژن، رونویسی، پردازش و پیرایش سنتز پروتئین تنظیم…

650,000 تومان