بوت کمپ تربیت پژوهشگر (دوره عملی نگارش و چاپ مقاله)

مدرس بوت کمپ تربیت پژوهشگر : دکتر امیرتاج بخش دکتری تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیرداخلی شرکت دانش…

1,000,000 تومان

دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی (از انتخاب موضوع تا چاپ نهایی مقاله)

مدرس دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی دکتر امیرتاج بخش دکتری تخصصی پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیر داخلی شرکت…

600,000 تومان