دوره جامع بررسی کم‌خونی ها

دوره جامع بررسی کم‌خونی ها و مهارت های تشخیص و تفسیر آزمایشگاهی سرفصل های دوره : ۱. متابولیسم آهن و…

8
700,000 تومان

کارگاه تفسیر گراف ها و پارامترهای دستگاه های هماتولوژی

قیمت بدون گواهی شرکت در دوره: ۲۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت با گواهی شرکت در دوره: ۲۵۰.۰۰۰ تومان

53
250,000 تومان