دسترسی سریع
ارتباط با استاد
امکان بازگشت وجه

مدرس دوره جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی :

• دکتر یوسف سفیدی هریس
دانش‌آموخته دکتری تخصصی علوم سلولی و مولکولی از دانشگاه شیراز
طول دوره: ۷۵ ساعت
قیمت: ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت (با امکان پرداخت قسطی): ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت (نقدی): ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

سرفصل های دوره زیست شناسی سلولی مولکولی در یک نگاه :

• روش های مطالعه سلول
• غشاهای زیستی
• شبکه اندوپلاسمی
• دستگاه گلژی
• لیزوزوم ها
• میتوکندری
• چرخه سلولی
• سرطان
• همانندسازی DNA
• ترمیم و نوترکیبی DNA
• بیان ژن و تنظیم آن

سرفصل های تفصیلی جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی :

۱. روش های مطالعه سلول:

گاهی در مطالعات آزمایشگاهی، ضرورت دارد از روش¬های مناسبی برای جدا کردن زیربخش¬های یک سلول مانند یک اندامک استفاده شود. پس از مطالعه این فصل، با روش هایی که در زیست شناسی سلولی برای مطالعه ساختار یک سلول و قسمت های تشکیل دهنده آن به کار می روند، آشنا خواهید شد. بخش اعظم این روش ها و کلیات آنها در این فصل تشریح شده است. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– میکروسکوپ نوری و انواع آن
– میکروسکوپ الکترونی و انواع آن
– سانتریفیوژ
– کشت بافت
– ویروس ها به عنوان ابزارهای مطالعه سلولی

۲. غشاهای زیستی

غشاهای زیستی یکی از مهم ترین مباحث در زیست شناسی سلولی است که درک کامل آن، پیش نیاز بسیاری دیگر از مباحث مهم در زیست شناسی سلولی مانند ترافیک سلولی، متابولیسم، پیام رسانی سلولی، تقسیم سلولی، مرگ برنامه ریزی شده سلولی، سرطان، و … است. همچنین این مبحث از مباحث مهم در آزمون هایی مانند آزمون کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی می باشد. پس از مطالعه این فصل، با مباحث ضروری در زمینه غشاهای زیستی آشنا خواهید شد. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– ساختار غشای دو لایه فسفولیپیدی
– ترکیب شیمیایی غشاهای زیستی
– انواع پروتئین های مستقر در غشاهای زیستی
– بیوسنتز لیپیدهای غشایی

۳. اسکلت سلولی

اسکلت سلولی یکی از مهم ترین مباحث در زمینه زیست شناسی سلولی است که درک کامل آن منجربه تسهیل درک مباحث دیگری مانند حرکت سلولی، تقسیم سلولی و ترافیک مواد در داخل سلول می شود. در آزمون هایی مانند کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی هم سؤالات متعددی از این مبحث در سال های دور و نزدیک مطرح شده است. همچنین درک اسکلت سلولی و دینامیک آن می تواند به توسعه داروهای جدید علیه بیماری هایی مانند سرطان نیز کمک کند. پس از مطالعه این مبحث، به جنبه های ضروری اسکلت سلولی و دینامیک آن تسلط پیدا خواهید کرد. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– بخش های تشکیل دهنده اسکلت سلولی
– میکروفیلامنت ها و دینامیک آنها
– میکروتوبول ها و دینامیک آنها
– فیلامنت های حدواسط و دینامیک آنها
– مکانیسم انقباض عضلات
– پروتئین های همراه با اسکلت سلولی و عملکرد آنها

۴. شبکه اندوپلاسمی

شبکه اندوپلاسمی یکی از مهم ترین جنبه های زیست شناسی سلولی در سلول های یوکاریوتی است که درک صحیح آن برای درک مباحثی مانند سنتز پروتئین در سلول های یوکاریوتی و ترافیک درون سلولی پروتئین ها ضروری است. همچنین این مبحث یکی از مباحثی است که سؤالاتی از آن در آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی مطرح شده است. پس از مطالعه این فصل، درکی کامل از ساختار و کارکرد شبکه اندوپلاسمی به دست خواهید آورد. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– ساختار شبکه اندوپلاسمی
– شبکه اندوپلاسمی صاف و کارکرد آن
– شبکه اندوپلاسمی خشن و کارکرد آن
– آنزیم¬های مهم شبکه اندوپلاسمی
– سنتز لیپیدها در شبکه اندوپلاسمی صاف
– ترافیک پروتئین ها در شبکه اندوپلاسمی
– گلیکوزیلاسیون پروتئین ها در شبکه اندوپلاسمی

۵. دستگاه گلژی

دستگاه یکی از مباحث مهم در زیست شناسی سلولی سلول های یوکاریوتی است که درک آن، پیش نیازی برای مباحثی مانند ترافیک درون سلولی پروتئین ها می باشد. از طرف دیگر، این مبحث از مباحث پرتکرار برای طرح سؤالات در آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی است. پس از مطالعه این فصل، درک جامعی از ساختار و دستگاه گلژی در سلول های یوکاریوتی به دست خواهید آورد. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– ساختار و عملکرد دستگاه گلژی
– تغییرات پساترجمه ای پروتئین ها در دستگاه گلژی
– مسیرهای مختلف ترافیک واکوئلی پروتئین ها در دستگاه گلژی

 

۶. لیزوزوم ها

لیزوزوم ها یکی از اجزای مهم انواع سلول های یوکاریوتی هستند که درک ساختار و عملکرد آنها برای مباحثی مانند گوارش درون سلولی انواع بیومولکول ها، بازگردش درون سلولی پروتئین ها، انواعی از بیماری های ژنتیکی درگیر کننده لیزوزوم ها، و … ضروری است. از طرف دیگر، همواره در آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی نیز سؤالاتی از این مبحث مطرح شده است. پس از مطالعه این فصل، درک کاملی از ساختار و عملکرد لیزوزوم ها به دست خواهید آورد. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– مراحل تشکیل و عملکرد لیزوزوم ها
– نقش لیزوزوم ها در بازگردش درون سلولی پروتئین ها
– آنزیم های مهم لیزوزومی و عملکرد آنها
– بیماری های ژنتیکی مرتبط با لیزوزوم ها

 

۷. میتوکندری

میتوکندری یکی از مهم ترین بخش های یک سلول یوکاریوتی است که درک صحیح ساختار و عملکرد آن برای فهم مباحثی مانند انرژتیک سلولی و آپوپتوز، ضروری است. همچنین از آنجا که برخی پروتئین های این اندامک در فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلولی دخالت دارند، درک ساختار و عملکرد آن می تواند در حوزه هایی مانند مطالعات سرطان نیز مفید باشد. در آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی نیز همواره سؤالاتی از این مبحث مطرح شده است. پس از مطالعه این فصل، تسلط کافی بر ساختار و عملکرد میتوکندری پیدا خواهید کرد. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– ساختار و عملکرد غشای خارجی میتوکندری
– ساختار و عملکرد غشای داخلی میتوکندری
– چرخه کربس
– ترافیک مواد در میتوکندری
– ساختار و عملکرد زنجیره انتقال الکترون
– ژنوم میتوکندریایی
– پدیده وراثت مادری

 

۸. چرخه سلولی

چرخه سلولی یکی از مهم ترین مباحث در زیست شناسی سلول های یوکاریوتی است که درک آن، پیش نیاز مباحثی مانند تکوین و سرطان است. در آزمون های کارشناسی ارشد، دکتری و استخدامی نیز همواره سؤالاتی از این مبحث مطرح شده است. پس از مطالاعه این فصل، به طور کامل با مراحل مختلف چرخه سلولی و تنظیم این مراحل و آشنا خواهید شد. رئوس مطالب این فصل عبارتند از:

– مروری کلی بر چرخه سلولی و تنظیم آن
– ارگانیسم های مدل مورد استفاده در مطالعات چرخه سلولی
– مراحل چرخه سلولی
– تنظیم و پایش چرخه سلولی

 

۹. سرطان:

– تفاوت‌های سلول سرطانی و سلول طبیعی
در این مبحث، ویژگی‌های سلول‌های سرطانی بررسی می‌شود. ابتدا تغییرات ژنتیکی منجربه سرطانی شدن یک سلول طبیعی مورد بحث قرار گرفته و سپس به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه تغییرات ژنتیکی در سلول سرطانی و برهمکنش آن با محیط منجربه غلبه بر محدودیت‌های ممانعت کننده از پیشرفت سرطان می‌شود.
– منشأ و چگونگی ایجاد سرطان
در این مبحث، ابتدا به چگونگی القای تومورزایی توسط عوامل سرطان‌زا پرداخته می‌شود. سپس مدل چندمرحله‌ای القای سرطان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به بررسی مدل‌های سلولی و حیوانی مورد استفاده در مطالعات سرطان اشاره می‌شود.
– اساس ژنتیکی سرطان
در این مبحث، ابتدا انواع کلی جهش‌های ایجاد کننده سرطان مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی نقش آنالیز مولکولی تومورها در درمان سرطان پرداخته می‌شود.
– برهم خوردن تنظیم مسیرهای رشد و مرگ سلولی در سرطان
– عدم تعادل مسیرهای چرخه سلولی و حفاظت از ژنوم در سرطان

۱۰. همانندسازی DNA

۱۱. ترمیم و نوترکیبی DNA

۱۲. بیان ژن و تنظیم آن

– رونویسی
– ترجمه
– تنظیم بیان ژن

 

سوالات متداول دوره زیست شناسی سلولی مولکولی:

 

• این دوره برای چه کسانی طراحی شده است؟

دوره جامع زیست شناسی سلولی مولکولی بیولوژیسم به گونه ای طراحی شده که نیازهای گروه های مختلفی از دانشجویان را براورده می کند و برای افراد زیر، بهترین گزینه است:

 • دانشجویان ارشد و دکتری رشته های علوم زیستی و علوم پزشکی
 • داوطلبان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت علوم و بهداشت
 • دانشجویان کارشناسی گرایش های زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • داوطلبان شرکت در المپیادهای دانشجویی و دانش‌ آموزی

• منابع تدریس این دوره چیست؟

منابع این دوره همان منابع تدریس در دانشگاه هاست. از کتاب هایی مانند زیست شناسی سلولی و مولکولی آلبرتس و لودیش بیشترین استفاده به عمل آمده است. همچنین به علت تجربه ای که استاد دوره، دکتر سفیدی، در تدریس و پژوهش دارند، بهترین و کاربردی ترین مطالب را برای شما آماده کرده اند.

• تفاوت این دوره با تدریس دانشگاه چیست؟‌

در دانشگاه ها و در بیشترین حالت، بین ۶۰ تا ۷۰ ساعت به درس سلولی مولکولی اختصاص داده می شود. این در حالی است که در این دوره حدود ۷۵ ساعت محتوای با کیفیت و همیشه در دسترس، به شما ارائه شده است.
اگر دانشجوی رشته سلولی مولکولی هستید این دوره به شما کمک می کند تا مهم ترین درس رشته خود را به طور کامل یاد بگیرید و اگر دانشجوی رشته های مرتبط هستید با گذراندن این دوره، دیدی جامع و کامل از زیست شناسی سلولی مولکولی به دست خواهید آورد.

• استاد دوره کیست؟‌

دکتر یوسف سفیدی هریس، دانشجوی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه شیراز، از محققین جوان و فعال هستند که فعالیت های زیادی در زمینه آموزش و پژوهش داشته اند. وی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه اصفهان و در رشته میکروبیولوژی به اتمام رساند. سپس در دانشگاه آزاد زنجان، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد پیگیری کرد و در حال حاضر در حال دفاع از رساله دکتری خود در دانشگاه شیراز و در رشته علوم سلولی و مولکولی است. از دستاوردهای وی تالیف بیش از ۲۰ مقاله ISI و کنفرانسی به زبان های فارسی و انگلیسی است. دکتر سفیدی تا به حال بیش از ۱۰ کارگاه و دوره در زمینه های مختلف برگزار کرده است.

• آیا گواهی شرکت در دوره در پایان ارائه می شود؟‌

شما برای دریافت گواهی شرکت در دوره می توانید بین دو گزینه زیر، یکی را انتخاب کنید:

۱. گواهی از طرف مرکز رشد بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
این گواهی به زبان انگایسی و از طرف مرکز رشد بیوتکنولوژی که زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز است ارائه می شود. به علت اعتبار بین المللی این دانشگاه، با داشتن گواهی این دوره می توانید یک امتیاز مثبت به رزومه خود اضافه کنید.
۲. گواهی از طرف کمپانی CellMedEx فرانسه:
این شرکت بیوتکنولوژی فرانسوی که طرف قرارداد بیولوژیسم است به شما گواهی های بین المللی ارائه می¬دهد که می¬تواند تاثیر به¬سزایی در تقویت رزومه¬تان داشته باشد. این کمپانی به علت اعتباری که در اروپا و آمریکا دارد می تواند برای کسانی که به فکر تحصیل در خارج از ایران هستند گزینه ایده آلی باشد.
** هر دو گواهی به زبان انگلیسی صادر خواهند شد.**

• آیا دوره دارای پشتیبانی است؟

بله، شما در طول دوره و حتی بعد از اتمام دوره می توانید از پشتیبانی علمی دکتر سفیدی بهره مند شوید. تمام سوالاتتان را می توانید از ایشان در گروه واتسپی که تشکیل می شود بپرسید. همچنین در صورت نیاز کلاس های تکمیلی آنلاین نیز برای شما دانشجویان تشکیل خواهد شد تا هیچ ابهامی برای شما باقی نماند.

• محتوای دوره چطور دراختیارمان قرار می گیرد؟‌

ویدیوهای دوره قبلاً توسط دکتر سفیدی آماده شده است و بعد از ثبت نام، در هر هفته ۴ ساعت از محتوای دوره را دریافت می کنید تا در طول هفته بتوانید آموزش ها را دریافت و مطالعه کنید و بتوانید سوالاتتان را بپرسید. پس از اتمام دوره، در صورت نیاز جلسات رفع اشکال به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

• من تمایل به دریافت یک یا چند سرفصل دارم. چه طور می توانم آن ها را تهیه کنم؟

محتوای این دوره به صورت فصل فصل و در قالبت دوره های کوتاه تری آماده شده که شما می توانید آن ها را با هزینه ای بسیار کمتر دریافت کنید.

 

ضمانت بازگشت وجه ۷ روزه بدون ریسک

در صورت عدم تطابق دوره با سرفصل‌ها، وجه پرداختی شما را بازگشت خواهیم داد.

مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
4,500,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

1 دیدگاه برای دوره جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی

 1. محمد جواد

  سلام
  در صورت امکان نمونه تدریس استاد را قرار دهید.
  با تشکر

  پاسخ
  • تیم تحریریه بیولوژیسم

   سلام محمد جواد عزیز . تو کانال یوتیوب بیولوژیسم تمامی نمونه تدریس ها قابل مشاهدست .

   پاسخ
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید