0
0

بله، شما در طول دوره و حتی بعد از اتمام دوره می‌توانید از پشتیبانی علمی هر دو استاد دوره بهره مند شوید و تمام سوالاتتان را از ایشان در گروه واتسپی که تشکیل می‌شود بپرسید.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .