دکتر بیژن بمبئی

فوق دکترا، آنزیم شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس، هیوستون

دکتر جواد زمانی

دکترای زیست فناوری از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری