دکتر زهره عظیمی فر

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز - فوق دکتری پردازش تصاویر پزشکی از دانشگاه تورنتو کانادا