استادیار گروه بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکترای بیوتکنولوژی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز