دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز
فوق دکتری پردازش تصاویر پزشکی از دانشگاه تورنتو کانادا