دکتر ساسان محسن زاده

دکتر ساسان محسن زاده

بیوگرافی استاد

دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز مدیرعامل شرکت زیست افق توسعه پایدار – پارک علم و فناوری فارس