دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز
مدیرعامل شرکت زیست افق توسعه پایدار – پارک علم و فناوری فارس