عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
مدیر عامل شرکت بانی زیست بسپار هیلدا – پارک علم و فناوری فارس
رییس اسبق مرکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری فارس