عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و دانشگاه آزاد شیراز
مدیرعامل شرکت نوآوران آبخواندازی زیست پایدار – پارک علم و فناوری فارس
دکتری برنامه ریزی کاربری اراضی (آمایش سرزمین) از دانشگاه UPM مالزی