دکتر مسعود نجابت

دکتر مسعود نجابت

بیوگرافی استاد

دکتر مسعود نجابت عضو بازنشسته هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس هستند. ایشان موسس شرکت نوپردازان آبخوان داری زیست پایدار مستقر در پارک‌علم و فناوری فارس می‌باشند و تجارب بسیاری در زمینه‌ی تحقیقات کاربردی در حوزه‌ی بیوتکنولوژی محیط زیست دارند.