استاد تمام بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز
دکتری آناتومی از دانشگاه شیراز