دکتری مهندسی عمران گرایش محیط زیست از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عضو هیئت مدیره شرکت زیست افق توسعه پایدار – پارک علم و فناوری فارس