دکترای بیوانفورماتیک از دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران