کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی از دانشگاه اصفهان

کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه شیراز

دارای ۶ ژن ثبت شده در پایگاه داده GenBank-NCBI