مهدی ملک پور مدال آور کشوری المپیاد زیست شناسی در سال ۱۳۹۵ و دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشند.ایشان پژوهشگر حوزه بیولوژی سیستمی هستند که مقالات متعددی در ژورنال های معتبری به چاپ رسانه اند و همچنین در حال حاضر منتور هسته تحقیقاتی پزشکی سیستمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند.