دکتر احسان زارعی

دکتر احسان زارعی

بیوگرافی استاد

دکتر احسان زارعی، دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه شیراز، از محققین جوان و در عین حال باتجربه است. وی مسئول آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز است. ایشان مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه اصفهان و در رشته زیست شناسی دریافت کردند. در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی، از دانشگاه خلیج فارس بوشهر فارغ التحصیل شدند و در مقطع دکتری در همین رشته و در دانشگاه شیراز، پایان نامه خود را دفاع کردند.

ایشان تا به حال سه ثبت ژن در پایگاه NCBI داشته است. از دیگر فعالیت های علمی او، تالیف چهار مقاله ژورنالی ISI و دو مقاله کنفرانسی است.