اتوماسیون صدور گواهینامه
لیست دوره ها
کارگاه scientific illustration (تصویرسازی علمی)
دوره بیوانفورماتیک مقدماتی
دوره جامع کریسپر CRISPR
کارگاه طراحی پرایمر
کارگاه تفسیر گراف ها و پارامترهای دستگاه های هماتولوژی
مدرسه پژوهشی مقاله نویسی
بوت کمپ تربیت پژوهشگر
دوره آموزش کاربردی مقاله نویسی
دوره آموزشی بیوتکنولوژی حیوانی
دوره مقدماتی بیوتکنولوژی صنعتی
دوره آموزشی بیوتکنولوژی میکروبی
دوره آموزشی بیوتکنولوژی محیط زیست
دوره جامع بررسی کم‌خونی ها
دوره جامع زیست شناسی مولکولی
دوره جامع ایمنی شناسی (رایگان)
دوره جامع مهندسی ژنتیک
دوره جامع ژنتیک پایه (رایگان)
دوره فیزیولوژی سلول (رایگان)
دوره جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی
۰