عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیرعامل شرکت زیست ایمن رازی