استاد دوره آقای دکتر مهدی حسین یزدی، استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک هستند. دکتر حسین یزدی، دکتری خود را از دانشگاه زنجان و در رشته تغذیه دام دریافت کرده اند. دکتر حسین یزدی تجربه زیادی در تدریس دروس تخصصی دانشگاهی و ارتباط با صنعت دارند که ایشان را به گزینه ای ایده آل برای تدریس این کارگاه تبدیل کرده اند.