فوق دکترا، آنزیم شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه تگزاس، هیوستون
دکترا، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، دانشگاه هامبورگ
کارشناسی ارشد، بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی، علوم گیاهی (زیست شناسی)، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی