شرکت بیوپلاسما
شرکت بیوپلاسما
شرکت دانش بنیان بیوپلاسما در سال1398تاسیس شد. در حال حاضر حوزه اصلی فعالیت این شرکت تولید کیت های تشخیصی و تحقیقاتی است. رسالت بیوپلاسما رفع نیازهای ملی به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور و طراحی و توسعه نسل های جدید کیت های تشخیصی میباشد. این شرکت در حال حاضر در راستای توانمند سازی شرکت‌های نوپا اقدام به ارائه خدمات مشاوره راه اندازی کسب و کار و دریافت تسهیلات و ثبت محصولات کرده تا مسیری را از ثبت شرکت ها تا ارائه محصولات هموار سازد.این شرکت تاکنون موفق به پیش برد33پروژه،20مقاله، 5طرح پژوهشی فناورانه و تولید8محصول شده است.زمینه همکاری با بیولوژیسم: همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مشترک